5 letter Words with H: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with H and 5 letters

List of Words with H and 5 letters

We have found 1708 Words with H. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Top-Words with 5 Letters with H

Word (1708 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  CHIZZ
  28
  28
 • 2.
  HUZZY
  29
  28
 • 3.
  PHIZZ
  28
  28
 • 4.
  WHIZZ
  29
  28
 • 5.
  HUZZA
  26
  26
 • 6.
  HAJJI
  22
  25
 • 7.
  VOZHD
  21
  21
 • 8.
  KHAZI
  21
  20
 • 9.
  KHOJA
  19
  20
 • 10.
  PUJAH
  17
  20
 • 11.
  QUICH
  19
  20
 • 12.
  ZILCH
  19
  20
 • 13.
  BHAJI
  17
  19
 • 14.
  FIQHS
  20
  19
 • 15.
  HAFIZ
  20
  19
 • 16.
  HAMZA
  19
  19
 • 17.
  HEJAB
  17
  19
 • 18.
  HIJAB
  17
  19
 • 19.
  NUDZH
  18
  19
 • 20.
  QOPHS
  19
  19
 • 21.
  ZHOMO
  19
  19
 • 22.
  CHOUX
  17
  18
 • 23.
  CHUCK
  16
  18
 • 24.
  GHAZI
  18
  18
 • 25.
  HYZER
  20
  18
 • 26.
  PHLOX
  17
  18
 • 27.
  BUMPH
  14
  17
 • 28.
  CHACK
  16
  17
 • 29.
  CHAWK
  17
  17
 • 30.
  CHECK
  16
  17
 • 31.
  CHICK
  16
  17
 • 32.
  CHOCK
  16
  17
 • 33.
  CHOWK
  17
  17
 • 34.
  CHUFF
  16
  17
 • 35.
  CHUMP
  14
  17
 • 36.
  DZHOS
  18
  17
 • 37.
  HADJI
  16
  17
 • 38.
  HAPAX
  17
  17
 • 39.
  HAZAN
  17
  17
 • 40.
  HAZED
  18
  17
 • 41.
  HAZEL
  17
  17
 • 42.
  HEXYL
  18
  17
 • 43.
  HIZEN
  17
  17
 • 44.
  HODJA
  16
  17
 • 45.
  JEHAD
  16
  17
 • 46.
  JEHUS
  15
  17
 • 47.
  JHALA
  15
  17
 • 48.
  JIHAD
  16
  17
 • 49.
  JOHNS
  15
  17
 • 50.
  QUASH
  17
  17
 • 51.
  QUOTH
  17
  17
 • 52.
  QURSH
  17
  17
 • 53.
  THUJA
  15
  17
 • 54.
  WHACK
  17
  17
 • 55.
  WHUMP
  15
  17
 • 56.
  AZOTH
  17
  16
 • 57.
  CHAFF
  16
  16
 • 58.
  CHAMP
  14
  16
 • 59.
  CHEVY
  16
  16
 • 60.
  CHIMB
  14
  16
 • 61.
  CHIMP
  14
  16
 • 62.
  CHIVY
  16
  16
 • 63.
  CHOKY
  17
  16
 • 64.
  CHOMP
  14
  16
 • 65.
  CHUNK
  14
  16
 • 66.
  CWTCH
  15
  16
 • 67.
  HAJES
  15
  16
 • 68.
  HAJIS
  15
  16
 • 69.
  HAZER
  17
  16
 • 70.
  HAZES
  17
  16
 • 71.
  HEEZE
  17
  16
 • 72.
  HEJRA
  15
  16
 • 73.
  HERTZ
  17
  16
 • 74.
  HIJRA
  15
  16
 • 75.
  HOKKU
  16
  16
 • 76.
  HOWFF
  17
  16
 • 77.
  HUBBY
  15
  16
 • 78.
  HUFFY
  17
  16
 • 79.
  HUMPH
  15
  16
 • 80.
  HUMPY
  15
  16
 • 81.
  HYPHY
  19
  16
 • 82.
  HYRAX
  18
  16
 • 83.
  KHAPH
  17
  16
 • 84.
  LYMPH
  15
  16
 • 85.
  NYMPH
  15
  16
 • 86.
  RAJAH
  15
  16
 • 87.
  SHOJI
  15
  16
 • 88.
  SHOJO
  15
  16
 • 89.
  VICHY
  16
  16
 • 90.
  VUGHY
  15
  16
 • 91.
  WHIFF
  17
  16
 • 92.
  WHOMP
  15
  16
 • 93.
  YUCCH
  15
  16
 • 94.
  BUCHU
  12
  15
 • 95.
  BUNCH
  12
  15
 • 96.
  CHALK
  14
  15
 • 97.
  CHANK
  14
  15
 • 98.
  CHEWY
  16
  15
 • 99.
  CHICH
  15
  15
 • 100.
  CHINK
  14
  15